.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

เม่ือ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายก อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานพิธีเปิดกีฬากาโห่เหนือเกมส์  ประจำปี ๒๕๖๑ ของโรงเรียนทัศนาวลัย  หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหมอบุญ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างละการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 
       ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างละการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
ประกาศใช้แผนจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
      ประกาศใช้แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ อบต.นาหมอบุญ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง 
       บัดนี้ อบต.นาหมอบุญ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดตามไฟล์ประกอบแนบ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ อบต.นาหมอบุญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส

ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนอบต.นาหมอบุญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนอบต.นาหมอบุญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
      อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง (ผงหมึก สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-9140 CDN จำนวน 2 รายการ 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 CC ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จำนวน 49 คน ระยะเวลา 100 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2562 รวมเป็นจำนวน 4,900 ถุง 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 CC ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จำนวน 49 คน ระยะเวลา 100 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2562 รวมเป็นจำนวน 4,900 ถุง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านทุ่งขวานใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมอบุญ 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านทุ่งขวานใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมอบุญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม พาสเจอร์ไรส์ชนิดถุงรสจืด ขนาดบรรจุ 200 cc ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 4 แห่ง ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2562 ระยะเวลา 100 วัน จำ 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม พาสเจอร์ไรส์ชนิดถุงรสจืด ขนาดบรรจุ 200 cc ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 4 แห่ง ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2562 ระยะเวลา 1

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) ร่วมกับคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยนายเชื่อง จันทร์ปาน ประธานกรรมการฯ เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้เข้าตรวจประเมิน อบต.นาหมอบุญ โดยมีนายสมยศ หนูหนอง เป็นประธานกรรมการฯ ตรวจวันนี้
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน อบต.นาหมอบุญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ร่วมกับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน จากอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และร่วมพิจารณาแนวทางการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยมีนายเกษม ลายสิงห์ (รองนายกอบต.) ประธานคณะทำงานฯ ให้เกียรติเป็นปะธานเปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยนายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต.ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.144.100.123
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,982,636
 
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net