.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

3 พ.ย. 2560  จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง เข้าร่วมพิธีเปิด การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน อำเภอจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 8807/2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระชนพรรษา 65 พรรษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้ได้ค่าตอบแทน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล เพื่อดำรงตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา คือตำแหน่ง ครู (ค.ศ.1)  สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ประจำปีังบประมาณ ๒๕๖๐ 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ 
       วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ 
      วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
        อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ในวันที่ ๑๗.ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) และประเมินวัดผลคุณภาพแผนพัฒนาท

ประชุม อปพร.ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 
       อบต.นาหมอบุญจัดประชุม อปพร.ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลนาหมอบุญ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 
      ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลนาหมอบุญ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 6 บ้านแพรกนาว ตำบลนาหมอบุญ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 
      ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 6 บ้านแพรกนาว ตำบลนาหมอบุญ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ

รายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พศ2560 
      รายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พศ2560

ประกาศ โครงการจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 20 ลูกบาศเมตร หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      ประกาศ โครงการจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 20 ลูกบาศเมตร หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต. ,นายโสพล ธรรมชาติ รองนายกอบต. ,สิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดอบต. พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และสมาชิกอปพร./OTOS ของอบต.นาหมอบุญ เข้าพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหมอบุญ เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์(ปลัดอบต.)เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมประชาคมตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาผู้แทนประชาคมระดับตำบล เพื่อให้นายกอบต.คัดเลือก เป็นกรรมการ และพิจารณาคัดเลือกบ้านที่ต้องการซ่อมแซม/ปรับปรุง จำนวน ๒ หลัง เพื่อส่งให้จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป โดนได้รับเกียรติจากนายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อบต.นาหมอบุญจัดประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาหมอบุญ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัะย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.226.132.197
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,713,132
 
ธันวาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 ธันวาคม 2560
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : พัฒนาโดยThanetNetwork.com