.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ - ๑ เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการแข่งขันกีฬานาหมอบุญสัมพันธ์ร่วมกันต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สนามหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่องการสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนและการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ(ภัยแล้ง) 
     
อบต.นาหมอบุญจัดโครงการวัน อปพร.ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 
     
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
       ประชาสัมพันธ์องคืการบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ 
       อบต.นาหมอบุญ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
โครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จุดบริการประชาชน หน้าที่ทำการอบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทร

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
      วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประชุมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ พายุโซนร้อน "ปาบึก" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
      วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ พายุโซนร้อน "ปาบึก" เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และส

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาล พ.ศ. ๒๕๖๒ (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดจ้างทำป้ายโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาล พ.ศ. ๒๕๖๒ (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการสร้างสุขผู้สูงวัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการสร้างสุขผู้สูงวัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสังฆทานพร้อมห่อกระดาษแก้วสำหรับพิธีการทางศาสนาในแต่ละชุด ประกอบด้วย กาแฟ,ยาพาราเซตามอล,ทิชชู,มีดโกนหนวด,สบู่,ธูป,เทียน,ยากันยุ่ง,แปรงสีฟัน,น้ำดื่ม,จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ถึง มีนาคม 2562 (สขร.1) 
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ถึง มีนาคม 2562 (สขร.1)

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จุดบริการประชาชน หน้าที่ทำการอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการสร้างสุขผู้สูงวัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ที่ทำการอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาภายในตำบลนาหมอบุญ (โครงการนาหมอบุญชุมชนรักสุขภาพ)

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.91.157.213
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,102,230
 
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 เมษายน 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.