.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

เม่ือ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายก อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานพิธีเปิดกีฬากาโห่เหนือเกมส์  ประจำปี ๒๕๖๑ ของโรงเรียนทัศนาวลัย  หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหมอบุญ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
อบต.นาหมอบุญจัดโครงการถังดับเพลิงปลอดภัยหากใส่ใจสักนิด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญจัดโครงการถังดับเพลิงปลอดภัยหากใสใจสักนิด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑   ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อให้ความรู้แก่ พนักงานส่วนตำบล สถานศึกษาและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาหมอบุญมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอบต.นาหมอบุญ พ.ศ.๒๕๖๑ 
      อบต.นาหมอบุญ ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอบต.นาหมอบุญ พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
ประกาศ อบต.นาหมอบุญ เรื่อง ผลการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพนำ้ประปา ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 12 แห่ง 
     
ขอเชิญร่วมโครงการวันสารทไทย ประจำปี ๒๕๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการวันสารทไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดสุทัศน์เทวเสถียร (วัดทุ่งไหม้) หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
      อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประชุม อปพร.ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ กำหนดประชุม อปพร.ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ ขอเชิญสมาชิก อปพร.ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน

ประชุม อปพร.ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ กำหนดประชุม อปพร.ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ ขอเชิญสมาชิก อปพร.ทุกท่านเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านทุ่งขวานใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมอบุญ 
       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านทุ่งขวานใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมอบุญ 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายกาโห่เหนือ-ควนแคง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมอบุญ 
       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายกาโห่เหนือ-ควนแคง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมอบุญ

ร่างประกาศ TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (E-Bidding) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านทุ่งขวานใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหมอบุญ 
     

ร่างประกาศ TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (E-Bidding) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายกาโห่เหนือ-ควนแคง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหมอบุญ 
      ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายกาโห่เหนือ-ควนแคง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหมอบุญ

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยนายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต.ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดอบต.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการวันสารทไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดสุทัศน์เทวเสถียร (วัดทุ่งไหม้) หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้ร่วมอนุรักษ์ ประเพณี วันสารทไทย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง เด็กเล็ก ศพด.อบต.นาหมอบุญ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาหมอบุญ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เข้าร่วม

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.225.26.44
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,957,781
 
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 ตุลาคม 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net