.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 19 ตุลาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.227.233.78
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,217,737
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ - ๑ เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการแข่งขันกีฬานาหมอบุญสัมพันธ์ร่วมกันต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สนามหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
     
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 ให้มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ในวันเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ห้องสำนักปลัด อบต.นาหมอบุญ 
     
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
       อบต.นาหมอบุญ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินตนเองตามแบบประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนนาหมอบุญพ.ศ.2562 
      อบต.นาหมอบุญ ได้ดำเนินการประเมินผลการประเมินตนเอง ตามแบบประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนนาหมอบุญ พ.ศ.2562 (อบต.ขนาดกลาง ปี 2561) เรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
       วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้อง

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
       วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ 

โครงการปรองดองสมานฉันท์ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการปรองดองสมานฉันท์ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายดอนกลาง-ด่านประดู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาหมอบุญ ผิวจราจรกว้าง ๔๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.และลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ตลอดสองข้างทาง รายละเอียดตามปร 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งค้อ-นาตีน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหมอบุญ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. และลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ตลอดสองข้างทาง รายละเอียดตามปริมา 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนาใน-คลองค้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหมอบุญ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.และลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ตลอดสองข้างทาง รายละเอียดตามปริมาณง 
     

ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง อบต.นาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
กิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการปรองดองสมานฉันท์ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ นักเรียนเยาวชน คุณครูโรงเรียนวัดนาหมอบุญ วิทยากรจากกองกำกับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.