.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
       ประชาสัมพันธ์องคืการบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ 
       อบต.นาหมอบุญ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและวิธีจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน 
       องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ดำเนินการเชิญชวนรณรงค์และให้คำแนะนำ เรื่อง การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน โดยมีขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้ในครัวเรือน
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทร

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
      วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประชุมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ พายุโซนร้อน "ปาบึก" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
      วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ พายุโซนร้อน "ปาบึก" เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และส

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด จำนวน 22 รายการ 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 17 รายการ 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๓ รายการ 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านด่านประดู่-เขตตำบลบ้านควนมุด ม.2 
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านด่านประดู่-เขตตำบลบ้านควนมุด ม.2

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญได้เข้าร่วมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลอบต.นาหมอบุญ สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ และประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล เพื่อรับทราบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต.นาหมอบุญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ปลัดอบต. พนักงานส่วนตำบลอบต.นาหมอบุญ สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ และประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยแก้ว จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยแก้ว เพื่อรับทราบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.236.145.124
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,080,229
 
มีนาคม 2562
อา พฤ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 มีนาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.