.
 
 
 
 
 

 
January 2563
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 26 January 2563
 
?
 
All online 1 People
IP number 18.232.51.247
You are visitor number 2,293,545
   Home page 
General
 

HACKED BY ANONCODERS

News releases
 
News Knowledge.
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
Image activity
 
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้จัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกสัดส่วนในการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น แบบประชารัฐ ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ร่วมกับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนอบต.นาหมอบุญเพื่อติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยนายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต. (หัวหน้าคณะทำงานติดตามฯ)
 
 
 
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th