.
 
 
 
 
 

   Home page 
General
 

HACKED BY ANONCODERS

News releases
 
News Knowledge.
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
Image activity
 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญได้เข้าร่วมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลอบต.นาหมอบุญ สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ และประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล เพื่อรับทราบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต.นาหมอบุญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ปลัดอบต. พนักงานส่วนตำบลอบต.นาหมอบุญ สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ และประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยแก้ว จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยแก้ว เพื่อรับทราบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
 
 
All online 4 People
IP number 54.243.17.113
You are visitor number 2,079,613
 
March 2562
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 22 March 2562
 
?
 
 
 
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th