.
 
 
 
 
 

   Home page 
General
 

HACKED BY ANONCODERS

News releases
 
News Knowledge.
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
Image activity
 
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) ร่วมกับคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยนายเชื่อง จันทร์ปาน ประธานกรรมการฯ เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้เข้าตรวจประเมิน อบต.นาหมอบุญ โดยมีนายสมยศ หนูหนอง เป็นประธานกรรมการฯ ตรวจวันนี้
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน อบต.นาหมอบุญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ร่วมกับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน จากอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และร่วมพิจารณาแนวทางการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยมีนายเกษม ลายสิงห์ (รองนายกอบต.) ประธานคณะทำงานฯ ให้เกียรติเป็นปะธานเปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยนายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต.ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
 
 
All online 3 People
IP number 54.144.100.123
You are visitor number 1,982,584
 
November 2561
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 14 November 2561
 
?
 
 
 
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th