.
 
 
 
 
 

 
January 2564
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 January 2564
 
?
 
All online 3 People
IP number 18.204.42.98
You are visitor number 2,589,909
   Home page 
General
 

HACKED BY ANONCODERS

News releases
 
News Knowledge.
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
Image activity
 
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดเพื่อพิจารณาร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ และรับฟัง เสนอข้อเสนอแนะ ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรต่อไป
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยได้เชิญหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มต่างๆ เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามระเบียบ หนังสื่อสั่งการต่างๆ ในปัจจุบัน
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เพื่อเสนอความเห็นผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th