.
 
 
 
 
 

 
August 2562
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 25 August 2562
 
?
 
All online 2 People
IP number 34.239.158.107
You are visitor number 2,180,554
   Home page 
General
 

HACKED BY ANONCODERS

News releases
 
News Knowledge.
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
Image activity
 
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการปรองดองสมานฉันท์ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ นักเรียนเยาวชน คุณครูโรงเรียนวัดนาหมอบุญ วิทยากรจากกองกำกับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้
การแข่งขันกีฬาจุฬาภรณ์เกมส์ ครั้งที่ 22 วันที่ 3-4 กรกฏาคม 2562 ณ รร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 21 - 28 พฤษภาคม 2562 หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
 
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th