.
 
 
 
 
 

   Home page 
General
 

HACKED BY ANONCODERS

News releases
 
News Knowledge.
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
Image activity
 
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 21 - 28 พฤษภาคม 2562 หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล เพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยได้รับเกียรติจากนายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกสัดส่วนในการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น แบบประชารัฐ ระดับหมู่บ้าน (แทนตำหน่งที่ว่างลง) ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
 
 
All online 1 People
IP number 54.86.132.30
You are visitor number 2,141,340
 
June 2562
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 June 2562
 
?
 
 
 
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th