.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
 
 
 
 

 
สิงหาคม 2564
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 สิงหาคม 2564
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.172.136.29
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,768,533
  หน้าหลัก    ������������������������������/��������������������� 
������������������������������/���������������������
 

วิสัยทัศน์
     
นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ
     
พันธกิจ
     
   1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในทุกๆด้านให้เกิดผล เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน มีดุลยภาพ มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามความต้องการของประชาชน
         2. แก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิต ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและ เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน
         3. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนและสังคมให้เข้มแข็ง
         4. จัดระบบการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน การทำงาน
         5. เสริมสร้างการพัฒนาจิตใจโดยใช้หลักคุณธรรมนำการพัฒนาและการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย
         6. พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
         7. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตัวเอง ครอบครัว ชุมชน ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันสุขภาพ

  

 

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.
aaaaaaaaaaaa