.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 มกราคม 2564
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.204.42.98
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,589,872
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดเพื่อพิจารณาร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ และรับฟัง เสนอข้อเสนอแนะ ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรต่อไป
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยได้เชิญหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มต่างๆ เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามระเบียบ หนังสื่อสั่งการต่างๆ ในปัจจุบัน
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เพื่อเสนอความเห็นผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา แลพระมหากษัตริย์
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ วัดทุ่งไหม้
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ต่อไป
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.