.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
ขณะนี้ อบต.นาหมอบุญ ได้ตั้งจุดบริการน้ำใช้ช่วยผู้ประสบภัยแล้ง ไว้ ณ บริเวณจุดสำคัญภายในตำบลนาหมอบุญ เพื่อให้บริการประชาชนผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ อาทิเช่น ประปาบ้านห้วยหาร หมู่ที่ ๖ ตำบลนาหมอบุญ ฯลฯ
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ ได้ออกให้บริการน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนในตำบลนาหมอบุญ ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
ขณะนี้ อบต.นาหมอบุญ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง อบต.นาหมอบุญ ขึ้น ณ ที่ทำการอบต.นาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในตำบลนาหมอบุญ ในปัจจุบัน ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถยื่นคำร้องได้ในวันเวลาราชการ โดยเตรียมเอกสารประกอบ ดังนี้ ๑. ใบคำร้อง ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่อบต.นาหมอบุญ ได้ให้บริการประชาชนในการรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ ตามโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏืบัติราชการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยคำนึงถึงการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มาขอรับบริการ
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่อบต.นาหมอบุญ ได้ให้บริการประชาชนในการรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในตำบลนาหมอบุญ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจำปี พ.ศ ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานและเลขานุการ คณะกรรมการ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานฯ โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญงคง (นายกอบต.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ ได้ออกให้บริการน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนในตำบลนาหมอบุญ ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
วันนี้ วันที่ 25 เมษายน 2559 จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ร่วมมอบกลองยาวแก่คณะกรรมการอนุสรน์สถานอ่าวศรีเมือง โดยได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ
วันนี้ วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลชะรัด ในหัวข้อเรื่อง การป้องกันการทุจริต

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.167.126.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,742,257
 
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 มกราคม 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net