.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ อบต.นาหมอบุญ ได้ให้คำแนะนำการเขียนใบคำร้อง ขอสนับสนุนน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนในตำบลนาหมอบุญ ที่ประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ตามโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการงานป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ และเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งประชาชนจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขอดำเนินการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยได้ตั้งกล่องรับฟัง แสดงความคิดเห็นของประชาชนผู้เดือดร้อนไว้ ณ ที่ทำการอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ อบต.นาหมอบุญ ได้ให้คำแนะนำการเขียนใบคำร้อง ขอสนับสนุนน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนในตำบลนาหมอบุญ ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และได้ตั้งกล่องรับฟัง แสดงความคิดเห็นของประชาชนผู้เดือดร้อน เพื่อนำไปปรับปรุงและดำเนินการแก้ไข เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ตามจุดประสงค์ที่ได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ต่อไป
ขณะนี้ อบต.นาหมอบุญ ได้ตั้งจุดบริการน้ำใช้ช่วยผู้ประสบภัยแล้ง ไว้ ณ บริเวณจุดสำคัญภายในตำบลนาหมอบุญ เพื่อให้บริการประชาชนผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ อาทิเช่น ประปาบ้านห้วยหาร หมู่ที่ ๖ ตำบลนาหมอบุญ ฯลฯ
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ ได้ออกให้บริการน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนในตำบลนาหมอบุญ ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
ขณะนี้ อบต.นาหมอบุญ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง อบต.นาหมอบุญ ขึ้น ณ ที่ทำการอบต.นาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในตำบลนาหมอบุญ ในปัจจุบัน ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถยื่นคำร้องได้ในวันเวลาราชการ โดยเตรียมเอกสารประกอบ ดังนี้ ๑. ใบคำร้อง ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่อบต.นาหมอบุญ ได้ให้บริการประชาชนในการรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ ตามโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏืบัติราชการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยคำนึงถึงการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มาขอรับบริการ
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่อบต.นาหมอบุญ ได้ให้บริการประชาชนในการรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในตำบลนาหมอบุญ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจำปี พ.ศ ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานและเลขานุการ คณะกรรมการ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานฯ โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญงคง (นายกอบต.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ ได้ออกให้บริการน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนในตำบลนาหมอบุญ ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.236.145.124
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,080,225
 
มีนาคม 2562
อา พฤ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 มีนาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.