.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 มกราคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 35.175.201.14
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,287,974
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ ได้ลงพบประชาชนหมู่ที่ ๓ เพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งกิจกรรมการทำงานของอบต.ต่างๆ อาทิเช่น การจัดกิจกรรมสร้างความสุขผู้สูงอายุประจำเดือนมิถุนายน ,การจัดโครงการนาหมอบุญสวมหมวกนิรภัยฯ การจัดโครงการ อบต.สัญจร ,การเฝ้าระวังเพลิงไหม้บริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอย,การประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ๕๙ ฯลฯ นำโดยท่านนายกอบต.(จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง) และพนักงานส่วนตำบลนาหมอบุญ เข้าร่วมประชุมวันนี้
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถานีตำรวจภูธรจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการนาหมอบุญ สวมหมวกนิรภัย ลดการสูญเสียบนท้องถนน เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ให้ต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาล ในวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยได้รับเกียรติจากนายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม (นายอำเภอจุฬาภรณ์) เป็นประธานเปิดโครงการในวันนี้
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๕๘ (Core team)ชุดที่ ๑ ได้เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฯ ให้กับ อบต.นาหมอบุญ นำโดย นายสุทิน ขนาบศักดิ์ (ประธานคณะทำงานฯ)
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาหมอบุญ โดยมีนายวีระ จิตติศักดิ์ (ประธานสภา อบต.นาหมอบุญ)เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม (นายอำเภอจุฬาภรณ์)ได้เข้าตรวจเยี่ยม และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.นาหมอบุญ และให้แนวทางในการทำงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ อบต.นาหมอบุญ ได้จัดประชุมร่วมปรึกษาหารือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ แก่พนักงานของศูนย์ฯ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ (ปลัด อบต.) เป็นประธานการประชุมในวันนี้
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยมีจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายกอบต.นาหมอบุญ) เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ (ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑) และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยมีนายเกษม ลายสิงห์ รองนายก อบต.นาหมอบุญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ร่วมด้วยกับ คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.อบต.นาหมอบุญ สมาชิก อปพร.และเจ้าหน้าที่จากกองพลทหารราบที่ ๕ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการด่วน ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.