.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
ตุลาคม 2562
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 ตุลาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.227.233.78
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,217,712
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ ได้จัดประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อปรึกษา หารือ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ต่างๆ ในอบต.นาหมอบุญ โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.นาหมอบุญ)ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ ได้จัดการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมการปรึกษาหารือเตรียมการจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต.นาหมอบุญ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภา อบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาหมอบุญ โดยมีนายวีระ จิตติศักดิ์ (ประธานสภาฯ) เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการ ของ อบต.ประจำปี ๒๕๕๗ นำโดย นายการุณ พันธรังษี (ประธานอนุกรรมการฯ)พร้อมด้วยกรรมการตรวจ ได้ทำการตรวจโบนัส ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ รองนายกอบต.นาหมอบุญ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีการประธานคณะกรรมการติดตามฯ คือ นายเชื่อง จันทร์ปาน และเลขาฯ คือ นายธฤต บุญมี ดำเนินการประชุมในครั้งนี้
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.สิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัด อบต.เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาหมอบุญ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานกองทุน
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายก อบต.นาหมอบุญ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.อบต.นาหมอบุญ เพื่อแจ้งแนวทางในการทำงานของศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาหมอญ
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ ได้ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในโครงการวันแห่งการรวมใจเพื่อสภาพแวดล้อมอนามัยของไทยทุกคน (Big Cleaning Day)บริเวณรอบที่ทำการ อบต.และภายในสำนักงาน นำโดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัด อบต.ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.