.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กันยานยน 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 20 กันยานยน 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 35.173.47.43
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,201,193
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย.๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.ปลัดประจบ เพชรฤทธิ์ นำทีม อปพร.พัฒนาสนาม อบต.นาหมอบุญ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ขอบคุณทีม อปพร.มากๆ
เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย.๕๖ อบต.นาหมอบุญ ได้นำสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาหมอบุญ เข้าร่วมสมัชชาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๗ (เวลา ๐๙.๐๐ น.) ทีม อพม.และ อปพร.อบต.นาหมอบุญและประชาชน ร่วมกันทำความสะอาดวัดสุทัศน์เทวเสถียร (วัดทุ่งไหม้)
เมื่อวันที่๙ม.ย.๕๗ จ.ส.อ.สมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต.นาหมอบุญ ได้ประชุมพนักงานส่วนตำบลประจำเดือนเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนตำบลนาหมอบุญและชีแจงเพื่อให้พนักงานปฏิบัติราชการตามระเบียบ กฎหมาย ที่ทางราชการกำหนด
เมื่อวันที่๑๐มิ.ย.๕๗ อบต.นาหมอบุญ ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอจุฬาภรณ์ประจำปี ๒๕๕๗ และ โครงการเแห่เทียนเข้าวัดฟังธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ
เมื่อวันที่๒๐มิ.ย.๕๗ อบต.นาหมอบุญได้ประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่๑/๒๕๕๗ โดยมีส.อ.ประจบ เพชรฤทธิ์ หัวหน้าสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนตรามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖
 วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต.นาหมอบุญ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ ประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.อบต.นาหมอบุญ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยมีนายประภาส สารสุวรรณ รองประธานศูนย์ อปพร.อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุม
 อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับ อพม,และประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมทำความสะอาดสาธารณประโยชน์ ณ วัดวังฆ้อง และวัดสุทัศน์เทวเสถียร ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)อบต.นาหมอบุญได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานและเลขานุการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นามหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ รองนายกอบต.นาหมอบุญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.