.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.201.11.222
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,632,588
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ณ ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง สัดส่วนประชาคม ระดับตำบล 
       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง สัดส่วนประชาคม ระดับตำบล ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ ประจำปีการศึกษา 2564 
       สามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง การรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ที่ด้านล่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญขอประชาสัมพันธ์ในการเเจ้งเหตุสาธารณภัยผ่านทางไลน์ Line ID @1784DDPM 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศรายงานผลการพิจารณาทบทวนภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๕ 
      วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ คณะทำงานทบทวนภารกิจ อบต.นาหมอบุญ ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานผลการพิจารณาทบทวนภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
       วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะทำ

ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
        วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อเสนอความเห็นผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานใน

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
        อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเ

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายพัสดุที่เสื่อมสภาพและชำรุดไม่ใช้ในราชการแล้ว จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มอลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้มฝุ่นชนิดผง แบบกระสอบ ขนาด ๒๕ กิโลกรัม) จำนวน ๒,๕๐๐ กิโลกรัม เพื่อใช้ในงานระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ใช้งานที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ ใช้งานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดเพื่อพิจารณาร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ และรับฟัง เสนอข้อเสนอแนะ ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรต่อไป
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยได้เชิญหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มต่างๆ เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามระเบียบ หนังสื่อสั่งการต่างๆ ในปัจจุบัน
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เพื่อเสนอความเห็นผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.
aaaaaaaaaaaa