.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.153.39.7
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,549,170
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ณ ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
       อบต.นาหมอบุญ ได้ประกาศรายงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
       อบต.นาหมอบุญ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนายกอบต.นาหมอบุญ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอมบุญ 
       อบต.นาหมอบุญ ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอมบุญ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 
      เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
        อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
      อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงป

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
       วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
       วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ ๑ ตลับหมึก สีดำ SP ๒๓๐ H(๓K) จำนวน ๓ ตลับ ๒.ผงหมึกสีดำสำหรับรุ่น ๓๕๐๐XS จำนวน ๓ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายก้านยาว (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๕๘-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตามความเหมาะสม ในเขตพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ ขนาด ๑x๔ เมตร (๔ ตารางเมตร) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา แลพระมหากษัตริย์
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ วัดทุ่งไหม้
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.