.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

เม่ือ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายก อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานพิธีเปิดกีฬากาโห่เหนือเกมส์  ประจำปี ๒๕๖๑ ของโรงเรียนทัศนาวลัย  หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหมอบุญ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
      อบต.นาหมอบุญ ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และนายกอบต.นาหมอบุญ ได้ลงนามประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
อบต.นาหมอบุญ ขอประชาสัมพันธ์ผลการประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
       อบต.นาหมอบุญ ขอประชาสัมพันธ์ผลการประเมินตนเอง ตามแบบประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตจากอุทกภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
       วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตจากอุทกภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ที่ทำการอบต.นาหมอบุญ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประชุม อปพร.ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ กำหนดประชุม อปพร.ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ ขอเชิญสมาชิก อปพร.ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน

ประชุม อปพร.ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ กำหนดประชุม อปพร.ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ ขอเชิญสมาชิก อปพร.ทุกท่านเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน

กิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาวัดสุกการาม 
       ขอเชิญจิตอาสาตำบลนาหมอบุญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาวัดสุกการาม หมู่ที่ ๔ บ้านกาโห่เหนือ ตำบลนาหมอบุญ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประชุม อปพร. ประจำเดือนมิถุนายน ๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ กำหนดประชุม อปพร. ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ  ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ ขอเชิญสมาชิก อปพร.ทุกท่านเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
      ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถา

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนคอกวัว-อ่าวศรีเมือง ม.1 และท่อระบายน้ำในพื้นที่ 1,3 และหมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ 
      ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนคอกวัว-อ่าวศรีเมือง ม.1 และท่อระบายน้ำในพื้นที่ 1,3 และหมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกาโห่เหนือ-ควนแคง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมอบุญ 
      ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกาโห่เหนือ-ควนแคง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมอบุญ

ราคากลางอาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาหมอบุญ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เข้าร่วม
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดกิจกรรมรดน้ำ พรวนดิน กำจัดวัชพืช ครั้งที่ ๓ ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล และสมาชิก อปพร.เข้าร่วม

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.80.96.153
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,942,566
 
กันยานยน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 กันยานยน 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net