.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

เม่ือ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายก อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานพิธีเปิดกีฬากาโห่เหนือเกมส์  ประจำปี ๒๕๖๑ ของโรงเรียนทัศนาวลัย  หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหมอบุญ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล เพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ 
       อบต.นาหมอบุญ กำหนดจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับหมุ่บ้าน และระดับตำบล เพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับหมู่บ้าน ในวันที่ ๔-๙ มกราคม ๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (แก้ไข ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ 
       อบต.นาหมอบุญ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (แก้ไข ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ โดยนายกอบต.นาหมอบุญ ได้อนุมัติและประกาศใช้เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      อบต.นาหมอบุญ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จากพายุ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
      วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประชุมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ พายุโซนร้อน "ปาบึก" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
      วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ พายุโซนร้อน "ปาบึก" เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และส

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส

ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนอบต.นาหมอบุญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนอบต.นาหมอบุญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด 
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง

ขายพัสดุที่เสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
      ขายพัสดุที่เสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปฏิทินแขวน เพื่อประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2562 
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปฏิทินแขวน เพื่อประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดอบต. เป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการ และแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๔-๖ มกราคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และสมาชิก อปพร. ได้จัดเวรชุดเตรียมการและเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จากพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) และทหารกองพันทหารปืนใหญ่ ที่ ๑๕ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช/สมาชิกอปพร.ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชที่ประสบภัยในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ ที่ ๑๕ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าตรวจเยียมสถานะการณ์ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม อบต.นาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และสมาชิก อปพร. ที่ได้จัดเวรชุดเตรียมการและเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จากพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 107.21.16.70
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,029,298
 
มกราคม 2562
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 22 มกราคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.