.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
พฤษภาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.231.21.83
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,410,216
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

วันที่ ๗-๘ เมษายน ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ คณะผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ สถานที่จุดเสี่ยงการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่รับผิดชอบของอบต.นาหมอบุญ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด พืชกระท่อม 
       อบต.นาหมอบุญ ขอประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 
       วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ ณ ห้องประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ขอประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ให้แก่เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และผู้ถือครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามวัน เวลา 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
       วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.นา

ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบต.นาหมอบุญ 
       วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาส

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
       วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องป

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา COVID -19 
      วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา COVID -19 ณ ที่ทำการอบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด ๑ x ๒ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คตท ๗๖๑ นศ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดจ้างซ่อม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คตท ๗๖๑ นศ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh MPC๒๕๐๓ Cartridge Color Black จำนวน ๒ หลอด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh MPC๒๕๐๓ Cartridge Color Black จำนวน ๒ หลอด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๑๒-๑๙ และ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่กองคลัง อบต.นาหมอบุญ ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลนาหมอบุญ เพื่อตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. ๓ ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประชาชนชาวตำบลนาหมอบุญ ภาคประชาสังคมส่วนต่างๆ ร่วมใจนำสิ่งของเพื่อบริโภค มามอบให้อบต.นาหมอบุญ เพื่อนำมาใส่ในตู้ปันใจอบต.นาหมอบุญ เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยเจ้าหน้าที่อบต.นาหมอบุญ ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลนาหมอบุญ เพื่อบริการประชาชนที่มารับวัคซีน ฯลฯ

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.