.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 31 ตุลาคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.170.78.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,530,344
  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
      

 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 และนายอำเภอจุฬาภรณ์ ได้พิจารณาอนุมัติ วันที่ 22 กันยายน 2563 แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 39    องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประชาสัมพันธ์บอร์ดประชาสัมพันธ์อบต.นาหมอบุญ

ประกาศโดย : อบต.นาหมอบุญ นาหมอบุญ
วันที่ประกาศ : 2563-09-23
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.