.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
 
 
 
 

 
กันยานยน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 25 กันยานยน 2564
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.95.208
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,812,661
  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

  ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลนาหมอบุญ อนุสรณ์สถานอ่าศรีเมือง

  ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ ด้วยหลัก 3R

  การรายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  ประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558

  ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที

  ประชาสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตราการป้องกันการรับสินบน

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตราการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินง

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วัฒนธรรมขององค์กร เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ต่อไป
 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.
aaaaaaaaaaaa