.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 มกราคม 2564
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.204.42.98
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,589,901
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ณ ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศรายงานผลการพิจารณาทบทวนภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๕ 
      วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ คณะทำงานทบทวนภารกิจ อบต.นาหมอบุญ ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานผลการพิจารณาทบทวนภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2564 
       ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2564 
       ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2564 
       ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
       วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะทำ

ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
        วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อเสนอความเห็นผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานใน

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
        อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเ

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดื่มสำหรับให้บริการประชาชนพร้อมภาชนะบรรจุ ใช้ในโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕ - ๖๒ - ๐๐๐๙ จำนวน ๓ รายการ สำหรับระบ 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ จำนวน ๑ หลัง โต๊ะ จำนวน ๕ ตัว เก้าอี้ จำนวน ๒๐ ตัว พร้อมติดตั้งไฟฟ้าบริเวณจุดบริการประชาชนสำหรับโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล แบบมีการย่อ ขยาย ปริมาณการถ่ายขั้นต่ำ ๒๐,๐๐๐ แผ่น/เดือน จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้งาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดเพื่อพิจารณาร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ และรับฟัง เสนอข้อเสนอแนะ ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรต่อไป
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยได้เชิญหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มต่างๆ เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามระเบียบ หนังสื่อสั่งการต่างๆ ในปัจจุบัน
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เพื่อเสนอความเห็นผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.