.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

เม่ือ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายก อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานพิธีเปิดกีฬากาโห่เหนือเกมส์  ประจำปี ๒๕๖๑ ของโรงเรียนทัศนาวลัย  หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหมอบุญ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 
      เรื่อง งบการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
      องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้ประกาศ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๑๕๖๑ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 
      สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญดำเนินโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมศูนย์จั
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 
       องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมสมัครโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ  ในวัน เวลาราชการ คุณสมบัติแ
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส

ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนอบต.นาหมอบุญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนอบต.นาหมอบุญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
      อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง ซื้อวัสดุการเกษตร 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จ้างจัดทำตรายาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 26 พศจิกายน 2561 
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จ้างจัดทำตรายาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 26 พศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อจะเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 CC ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จำนวน 49 คน ระยะเวลา 100 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2562 รวมเป็นจำนวน 4,900 ถุง 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 CC ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จำนวน 49 คน ระยะเวลา 100 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2562 รวมเป็นจำนวน 4,900 ถุง

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) ร่วมกับคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยนายเชื่อง จันทร์ปาน ประธานกรรมการฯ เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้เข้าตรวจประเมิน อบต.นาหมอบุญ โดยมีนายสมยศ หนูหนอง เป็นประธานกรรมการฯ ตรวจวันนี้
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน อบต.นาหมอบุญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ร่วมกับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน จากอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และร่วมพิจารณาแนวทางการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยมีนายเกษม ลายสิงห์ (รองนายกอบต.) ประธานคณะทำงานฯ ให้เกียรติเป็นปะธานเปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยนายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต.ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.227.31.145
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,009,985
 
ธันวาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 16 ธันวาคม 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.