หน้าแรก

นาหมอบุญตำบลแห่งการเรียนรู้ สู่บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านการศึกษา อนามัยปลอดภัย ใส่ใจประชาชน
  • โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม)
10 เมษายน 2567 วันที่ 11-17 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(เทศกาลสงกรานต์)
4 เมษายน 2567 ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ รับซื้อขยะทุกวันพฤหัสบดี เวลา 07.30 – 10.00 น. (พลังคนนาหมอบุญช่วยเกื้อหนุนทุนอาหารเช้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
3 เมษายน 2567 ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (ระบบประปาบ้านคลองค้อ หมู่ที่ 5)
1 เมษายน 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง งบทดลองและรายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
27 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
19 มีนาคม 2567 ประชาสัมพันธ์ อบต.นาหมอบุญ จะดำเนินการเก็บขยะอันตราย ของแต่ละหมู่บ้าน วันที่ 20 มีนาคม 2567 โดยให้แต่ละหมู่บ้านนำขยะอันตรายไปไว้จุดเก็บขยะอันตรายของแต่ละหมู่
16 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุุมอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
13 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๓๓๖๖ นศ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มกราคม 2567 การติดตั้งแอปพลิเคชันทางรัฐ และคู่มือวิธีการใช้งาน ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
31 มกราคม 2567 ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
26 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
1 2 3 22

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ