งานจัดซื้อจัดจ้าง

29 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๒๕-๑๑ สายบ้านด่านประดู่ – เขตตำบลบ้านควนมุด หมู่ที่ ๒
27 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกลางวัน (ข้าวผัดรวมมิตร,ข้าวกระเพราหมูสับไข่ดาว) จำนวน ๑๗๐ ชุด อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๗๐ ชุด เพื่อใช้ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน ๑๘ ตัวขนาด ๑/๒ นิ้ว ชนิดเฟืองจักรชั้นเดียว ตัวเรือนทำจากทองเหลือง อ่านค่าง่ายในแนวเดียว (จำนวนเต็ม) พร้อมทศนิยม ๓ ตำแหน่ง (วงกลม ๓ วง) ใช้ในการติดตั้งมิเตอร์ใหม่ให้แก่ผู้ใช้น้ำ ในกรณีที่มิเตอร์น้ำชำรุดเสียโดยสภาพการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานราชการด้านการจัดพิมพ์เอกสาร และนำมาทดแทนสำหรับวัสดุที่ใช้แล้วหมดไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ธันวาคม 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๒๕-๓๖ สายบ้านนาโหนด-บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เลขที่ ๕๔/๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ธันวาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธันวาคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๒๕-๓๖ สายบ้านนาโหนด-บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๕
28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสีดำ จำนวน ๓ ตลับ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พฤศจิกายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำชายองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๕๘ ของสำนักปลัด อบต.จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 3 15