งานบริหารพัสดุ

23 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายแนวระบบสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายพัสดุที่เสื่อมสภาพ และชำรุด ไม่ใช้ในราชการแล้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุที่เสื่อมสภาพและชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
4 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
28 ตุลาคม 2565 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
3 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๕ (สขร.๑)
29 ธันวาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายพัสดุที่เสื่อม และชำรุด ไม่ใช้ในราชการแล้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธันวาคม 2564 ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุที่เสื่อมสภาพและชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พฤศจิกายน 2564 ประกาศ เรื่อง รายงานการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
1 2