งานพัสดุและทรัพย์สิน

15 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุที่เสื่อมสภาพและชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ สำหรับใช้งานกับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC ๙๑๔๐CDN ของห้องกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ เสาอากาศวิทยุสื่อสาร ICOM รุ่น ICF-๓๐๒๓ T จำนวน ๑๕ เส้น,แท่นชาร์จสำหรับวิทยุสื่อสาร ICOM รุ่น ICF-๓๐๒๓T จำนวน ๔ แท่น, แบตเตอรี่ ICOM รุ่น ICF-๓๐๒๓T จำนวน ๑๕ ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ สำหรับใช้งานที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักฟอกทำความสะอาดผ้าปูโต๊ะห้องประชุม,และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
4 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
4 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
31 ตุลาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ CC ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในช่วงที่มีการเปิดการเรียนการสอน ในรูปแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๖๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 3 20