งานพัสดุและทรัพย์สิน

4 สิงหาคม 2565 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
2 สิงหาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้งานที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
2 สิงหาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้งานที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สิงหาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับกองช่างบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพและอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มต่างๆในตำบลนาหมอบุญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักร เพื่อทำทางเชื่อม เข้า-ออก ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๑ หน้าที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ พร้อมถมปรับแต่งไหล่ทาง เขตทางหลวงสาย ๔๐๑๘ (เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 กรกฎาคม 2565 จ้างเหมาบุกเบิกถนนสายนาตีน-ห้วยลิงพลัด หมู่ที่ ๔ โดยดำเนินการถางป่าขุดตอและปรับเกลี่ยผิวจราจรเรียบ ลงวัสดุหินถมคันทาง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๓๖๐ เมตร ปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เลขที่ ๑๖/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 กรกฎาคม 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบ้านห้วยไก่-บ้านบนควน หมู่ที่ ๔ โดยใช้วัสดุ หินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร ปริมาณ ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เลขที่ ๑๗/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 กรกฎาคม 2565 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
1 2 3 11