ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

14 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ สำหรับใช้งานกับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC ๙๑๔๐CDN ของห้องกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ เสาอากาศวิทยุสื่อสาร ICOM รุ่น ICF-๓๐๒๓ T จำนวน ๑๕ เส้น,แท่นชาร์จสำหรับวิทยุสื่อสาร ICOM รุ่น ICF-๓๐๒๓T จำนวน ๔ แท่น, แบตเตอรี่ ICOM รุ่น ICF-๓๐๒๓T จำนวน ๑๕ ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ สำหรับใช้งานที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักฟอกทำความสะอาดผ้าปูโต๊ะห้องประชุม,และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ตุลาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ CC ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในช่วงที่มีการเปิดการเรียนการสอน ในรูปแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๖๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ตุลาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ CC ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จำนวน ๔ แห่ง ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๒๘,๒๑๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ตุลาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนบานกระจกประตูพร้อมติดตั้งชนิดฝ้า ขนาด ๗๐ X ๑๘๕ เซนติเมตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ตุลาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของอบต.ภายในงาน สำหรับโครงการจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ตุลาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำข้าวเหนียวผัดพร้อมนึ่งเพื่อใช้สำหรับการแข่งขันโครงการจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ กิโลกรัม ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 3 15