ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

5 มิถุนายน 2567 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
31 พฤษภาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหมอบุญ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เลขที่ ๓/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พฤษภาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับรถเพื่อรับ ส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จำนวน ๑ คัน ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๘๑ วัน (เฉพาะวันที่มีการเปิดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พฤษภาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ ๑๒๕-๐๖ สายบ้านวังฆ้อง-บ้านห้วยยวน หมู่ที่ ๑,๖ บ้านห้วยแก้ว ตำบลนาหมอบุญ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๑๘๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาตรงานตามแบบแปลนที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พฤษภาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม. (St๒๔๐Ksc/Cube) จำนวน ๒.๕๐ ลบ.ม. เพื่อซ่อมแซมฝายบ้านทุ่งบก หมู่ที่ ๓, ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ สำหรับใช้งานที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว ชนิดเฟืองจักรชั้นเดียว ตัวเรือนทำจากทองเหลือง อ่านค่าปริมาตรน้ำตัวเลข ๔ หลัก บรรจุกล่องละ ๑ ตัว พร้อมขามิเตอร์ทองเหลืองและยาง ๑ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ สำหรับกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พฤษภาคม 2567 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ ๑๒๕-๐๖ สายบ้านวังฆ้อง-บ้านห้วยยวน หมู่ที่ ๑,๖ บ้านห้วยแก้ว ตำบลนาหมอบุญ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๑๘๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาตรงานตามแบบแปลนที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 พฤษภาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ สำหรับใช้งานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 3 67