ประชาสัมพันธ์งานการเงินและบัญชี

1 เมษายน 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง งบทดลองและรายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
27 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
4 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง งบทดลองและรายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
5 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง งบทดลองและรายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗
2 มกราคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง งบทดลองและรายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
4 ธันวาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
2 พฤศจิกายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
24 ตุลาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
5 กรกฎาคม 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 เมษายน 2565-วันที่ 30 มิถุนายน 2565
4 มีนาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ