วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

นาหมอบุญตำบลแห่งการเรียนรู้  สู่บริการเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  เน้นนำด้านการศึกษา  อนามัยปลอดภัย ใส่ใจประชาชน

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  

2.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา แหล่งเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง

3.ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน

4.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงาน เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ประชาชน

5.ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

6.พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค