ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน