ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109 Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17

e-mail : nmb@namorbun.go.th