กองช่าง


นายธฤต บุญมี

ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นายธวัช นิลวานิช
นายช่างโยธาอาวุโส


จ่าเอกธำรงค์ วังบุญคง
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


นายชาติชาย มาศวิเชียร
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางยุวดี สายคุ้ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายธรรนพ เกิดชูชื่น
เจ้าพนักงานการประปาปฏิบัติงาน


นายชาญณรงค์ ชูไชยยัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา


นายชัยวัฒน์ อนุศักดิ์
คนงาน


นายแสนศักดิ์ จันเสถียร
คนงาน


นายสุรชัย คงแก้ว
คนงาน


นายวาสนา ย่องนุ่น
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ


นายชำนาญ ชมเชยวงศ์
คนงาน