กองคลัง


นางสาวเยาวภา ทวีรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นางสาวพัชรินทร์ แก้วเรืองฤทธิ์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวปัญจิรา เกิดบัวทอง
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ


นางสาวฐิติมา เทวเดช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวกมลวรรณ จันทร์เพชร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางจารีย์ เขียวแป้น
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวอภิชญา พูลนวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวมัตติกา ยกพล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นายประภาส สารสุวรรณ
คนงาน