สำนักปลัด อบต.


นางณิชมน พิมเสน
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางนันทนา อักษรนิตย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางพัชรินทร์ ไหมด้วง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายสุรชิต เจนวิทยารักษ์
นิติกรชำนาญการ


นางอาพร อนงค์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายศุภสิทธิ์ ศิริสภาภรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนชำนาญการ


นางศรีไพล พรหมมินทร์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางวาสนา  เนาว์สุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวนันธิยา พรหมประสาท
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายราชันย์ ภูมิไชยา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานครูครู


นางสาวยินดี เณรานนท์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นายสุทธิพงศ์ ธรรมชาติ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวเมธาวี วังบุญคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายคำนึง จโนภาส
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายวิโรจน์ ทองทรง
คนงาน


นายวิเชียร คงคานนท์
ภารโรง

นายทวีพงษ์ ชูขำ
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวเจษฎา ขุนนาพุ่ม
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวศรีสุดา ราชสีห์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวนันทนา วันรัตน์
คนงาน


นางปราณีย์ พูลเกิด
คนงาน