หน่วยตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)