ข้อมูลฝ่ายบริหาร

ข้อมูลฝ่ายบริหาร

นายศุภชัย ชูเกิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
โทรศัพท์ : 081-8163451
ติดต่อ sao@namorbun.go.th

 

นายเกษม ลายสิงห์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
โทรศัพท์ : 081-9364604
ติดต่อ deputy01@namorbun.go.th

 

นายนวล สนิทวงศ์  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
โทรศัพท์ : 084-8611949
ติดต่อ deputy02@namorbun.go.th

 

 

นายอภิศักดิ์ ขุนทอง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
โทรศัพท์ : 063-0931622
ติดต่อ secretary@namorbun.go.th