งานการเจ้าหน้าที่

25 เมษายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงานของนักพัฒนาชุมชน (คู่มือการปฏิบติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
25 เมษายน 2565 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
25 เมษายน 2565 รายงานติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร อบต.นาหมอบุญ ประจำปี พ.ศ.2564
25 เมษายน 2565 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหา เเละความต้องการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
24 เมษายน 2565 หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.
29 มีนาคม 2565 คำสั่งมอบหมายงานใก้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
29 มีนาคม 2565 คำสั่งผู้รักษาราชการเเทนหัวหน้าส่วนราชการ
29 มีนาคม 2565 คำสั่งผู้รักษาราชการเเทนปลัด อบต.
29 มีนาคม 2565 คำสั่งผู้ปฏิบัติราชการเเทนปลัด อบต.
29 มีนาคม 2565 คำสั่งปลัด อบต. มอบหมายงานให้แก่รองปลัด อบต.
1 2 3 4