งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

12 กันยายน 2565 คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ (ปี พ.ศ.2566-2570)
12 กันยายน 2565 ประกาศใช้นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ (ปี พ.ศ.2566-2570)
18 พฤศจิกายน 2564 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
18 พฤศจิกายน 2564 คู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
18 พฤศจิกายน 2564 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององคค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
17 พฤศจิกายน 2564 คู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔