โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

นายวิเชียร อนงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 3 บ้านนาหมอบุญ (ด้านกลุ่มกลองยาว)
ประธานกรรมการ

 

 


นางธัญญา ชูช่วย
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3 บ้านนาหมอบุญ          
กรรมการ

 

 


นางสาวเกวลิน  แป้นพุ่ม
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4 บ้านกาโห่เหนือ
กรรมการ

           

 

 


นายวีระ จิตติศักดิ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแก้ว  
กรรมการ     

 

 


นางสุพิชญา ศรีวิหค
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 3 บ้านนาหมอบุญ
กรรมการ

           

 

 


นายสุวรรณชัย เอียดทองใส
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 1 บ้านคอกวัว  
กรรมการ     

 

 


นางสาวจิรา ไพรัช
  ผู้แทนหน่วยงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาหมอบุญ
กรรมการ

           

 

 


         นายสมนึก ขวัญทอง           
ผู้แทนหน่วยงาน ครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 
กรรมการ     

 

 


นางสาวเยาวภา ทวีรัตน์ 
ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ

           

 

 


        นายเกษม ราชสีห์           
ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 4 บ้านกาโห่เหนือ (ด้านกลุ่มเกษตรกร) 
 กรรมการ  

 

 


นายธฤต บุญมี
  ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการและเลขานุการ