โครงสร้างคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ


นายสุรเชษฐ์ ทิพย์วงษ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประธานกรรมการ


นายธฤต บุญมี 

ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ


นางสาวเยาวภา ทวีรัตน์

ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ


นายวิรวัศ  จันทร์เลื่อน
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่3 บ้านนาหมอบุญ
กรรมการ

                                                                     


นายบำรุง ชูเมือง
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 4 บ้านกาโห่เหนือ
กรรมการ

                                                                     


นายปรีชา  วังบุญคง
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแก้ว 
กรรมการ


นางณิชมน  พิมเสน

หัวหน้าสำนักปลัด
กรรมการและเลขานุการ


นายศุภสิทธิ์  ศิริสภาภรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ


นางวาสนา  เนาว์สุวรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  ผู้ช่วยเลขานุการ