โครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

นายศุภชัย ชูเกิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
ประธานกรรมการ

นายเกษม ลายสิงห์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
กรรมการ

นายนวล สนิทวงศ์  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
กรรมการ

 


นายอภิเชษฐ  ทองบุญยัง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1 บ้านคอกวัว
กรรมการ

 

 


นายอำนาจ ชูช่วย 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2 บ้านดอนอินทนิน
กรรมการ

 


นายวีระ จิตติศักดิ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1 บ้านคอกวัว  
กรรมการ     

                                                   

                


นายอนุศักดิ์ รัตนมาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 1 บ้านคอกวัว (ด้านปราชญ์หมู่บ้าน)
กรรมการ

 

 


นางปราณี อุ้ยสั้ว   
       ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกลุ่มสตรี)
กรรมการ

 

 


       ร้อยตำรวจเอกประพันธ์ อนงค์
         ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านราชการ)
กรรมการ

 

 


ร้อยตำรวจตรีปรีชา จันทร์เลื่อน
      ผู้แทนภาคราชการ รอง สว. (ป) สภ.จุฬาภรณ์
กรรมการ

 

 


        นายสิทธา สามพิมพ์
          ผู้แทนภาคราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนทัศนาวลัย
กรรมการ

 

 


นายพัฒนา พูนพนัง
      ผู้แทนภาคราชการ ผอ.รพ.สต.บ้านกาโห่เหนือ
กรรมการ

 

 

นายอุทัย สุขใส
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 1 บ้านคอกวัว
กรรมการ
         

               

 

 


นายสุทธิรักษ์ สืบสาย
      ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 1 บ้านคอกวัว
กรรมการ

 

 

นางสาวจิรนุช สงณรงค์
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 2 บ้านดอนอินทนิน
กรรมการ
         

               

 

 


นายช่วย ชัยสุวรรณ
      ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 4 บ้านกาโห่เหนือ
กรรมการ

 

 

นางสายพิน แป้นพุ่ม
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 4 บ้านกาโห่เหนือ
กรรมการ
         

               

 

 


นางสมศรี ชูเกิด
      ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งบก
กรรมการ

 

 


นายสุรเชษฐ์  ทิพย์วงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กรรมการและเลขานุการ
         

               

 

 


นางณิชมน พิมเสน
      หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 


นายศุภสิทธิ์ ศิริสภาภรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 ผู้ช่วยเลขานุการ
         

               

 

 


นางวาสนา เนาว์สุวรรณ
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  ผู้ช่วยเลขานุการ