การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

      ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565 และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่8 – 19 กันยายน พ.ศ.2565 และได้ทำการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ในตำแหน่ง คนงาน  
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565 นั้น

     บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) วันที่ 8 ธันวาคม 2559 หมวด 4   จึงประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้ การขึ้นบัญชี 65

ดาวน์โหลดไฟล์

การขึ้นบัญชี 65