วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมประชาคม ระดับตำบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ว่างลง ของคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมประชาคม ระดับตำบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ว่างลง ของคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดไฟล์