วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ร่วมกับประชาคม ระดับตำบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ร่วมกับประชาคม ระดับตำบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดไฟล์