วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของอบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดไฟล์