วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดไฟล์