วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการติดตามฯ, ติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประเมินวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุย

ดาวน์โหลดไฟล์