วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมประชาคม ระดับ ตำบล ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคม ระดับตำบล แทนตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาหมอบุญ

ดาวน์โหลดไฟล์