โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ของศพด.อบต.นาหมอบุญ

วันที่ 16 กันยายน 2565
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ของศพด.อบต.นาหมอบุญ ณ แหล่งเรียนรู้ จ.ตรัง
ได้แก่ พิพิธิภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล /เขาไม้แก้วพิสดาร

ดาวน์โหลดไฟล์