ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันแสกนประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เพิ่ม เปลี่ยน ครั้งที่ 1-2566

ดาวน์โหลดไฟล์