วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของอบต.นาหมอบุญ จัดประชุมร่วมกับเลขานุการคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดอบต./กองช่าง/กองคลัง และหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมร่วมปรึกษาหารือ ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของอบต.นาหมอบุญ จัดประชุมร่วมกับเลขานุการคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดอบต./กองช่าง/กองคลัง และหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมร่วมปรึกษาหารือ ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดไฟล์