วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของอบต.นาหมอบุญ จัดประชุมร่วมกับเลขานุการคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดอบต./กองช่าง/กองคลัง และหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมร่วมปรึกษาหารือ ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของอบต.นาหมอบุญ จัดประชุมร่วมกับเลขานุการคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดอบต./กองช่าง/กองคลัง และหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมร่วมปรึกษาหารือ ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดไฟล์

139241_0


139241_0_resize